slogan7-al

A ka të drejtë QKEV të anulojë akreditimin e një aktiviteti apo të ndryshojë numrin e krediteve pas zhvillimit të aktivitetit?

Po, QKEV mund të anulojë akreditimin e aktivitetit ose të ndryshojë numrin e krediteve në rast se konstatohen shkelje të kritereve të akreditimit gjatë dhe pas zhvillimit të aktivitetit.
Shembull. Nëse organizatorët paraqesin konflikti interesi duke shpërndarë material promovuese në vend të materialeve mësimore , QKEV mund të anulojë krejtësisht akreditimin e aktivitetit.
Shembull. Nëse organizatorët nuk respektojnë programin e aktivitetit (koha e fllimit/pushimit/përfudimit), QKEV mund të reduktojë numrin e krediteve bazuar në numrin real të orëve të aktivitetit.