slogan7-al

Publikime

Kriteret për Akreditimin e Aktiviteteve të të Mësuarit në Distancë

Akreditimi-mesimi-ne-distance-6-6-11-KOPERTINAKRITERET PËR AKREDITIMIN E AKTIVITETEVE TË TË MËSUARIT NË DISTANCË

Në këtë dokument janë përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë e aktorëve të përfshirë në sistemin e edukimit në vazhdim, procedurat e akreditimit, si dhe kriteret bazë të cilësisë që duhet të përmbushin aktivitetet e drejtpërdrejta të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë.

Kuadri Rregullator për analizën e nevojave për trajnim

8-kuadrirregullator

Vlerësimi i nevojave për trajnim të infermierëve dhe mamive

10-nevojave-per-trajnim-te-infermiereve-dhe-mamiveVLERËSIMI I NEVOJAVE PËR TRAJNIM TË INFERMIERËVE/MAMIVE     

Objektivi i përgjithshëm i këtij studimi është vlerësimi i nevojave për trajnim të infermiereve/mamive që punojnë në Sektorin e Kujdesit Shëndetësor Parësor në Shqipëri. Ndërkohë që objektivat specifike të këtij studimi janë identifikimi i aftësive profesionale që kanë nevojë të përmirësohen dhe përcaktimi i disa prej tyre si prioritare (në përputhje edhe me reformën në shëndetësi), si dhe identifikimi i temave të patrajtuara nga programi i trajnimit për infermierët.