slogan7-al

Publikime

Planifikimi institucional

Planifikimi-institucional-broshura-110213-1PLANIFIKIMI INSTITUCIONAL

Ky udhëzues u adresohet stafeve menaxhuese të qendrave shëndetësore të kujdesit parësor, spitaleve të rretheve,spitaleve rajonale, qendrës universitare spitalore “Nënë Tereza”,qendrave të tjera spitalore universitare, institucioneve të shëndetit publik, drejtorive rajonale të shëndetit publik, institucioneve shëndetësore private apo publike, duke iu ardhur në ndihmë për të planifikuar dhe realizuar aktivitete të edukimit në vazhdim për punonjësit  e tyre.

Dokumenti i planifikimit individual të aktiviteteve të edukimit në vazhdim

02-planifikimi-individualDOKUMENTI I PLANIFIKIMIT INDIVIDUAL TE AKTIVITETEVE TE  EDUKIMIT NE VAZHDIM PER PROFESIONISTET SHENDETESISE

Ky dokument ka si qëllim të ndihmojë profesionistët e shëndetësisë në procesin  e planifikimit individual të aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm dhe zhvillimit profesional të tyre. Dokumenti është hartuar për mjekët e përgjithshëm dhe specialistë të tre niveleve të ofrimit të shërbimit të kujdesit shëndetsor ; për stomatologët dhe farmacistët që punojnë në sistemin publik të shërbimeve shëndetësore ashtu edhe në atë privat.

Studimi i nevojave për trajnim i profesionistëve të shëndetit publik në Shqipëri

9-kopertina-sh.publik-sRAPORTI I STUDIMIT  TË NEVOJAVE PËR TRAJNIM TË PROFESIONISTËVE TË SHËNDETIT PUBLIK

Objektivi kryesor i këtij studimi është vlerësimi i nevojave për trajnim të specialistëve shqiptarë që punojnë në fushën e shëndetit publik.  Studimi u ndërmor në 6 (nga një total prej 36) rrethe të vendit të madhësive të ndryshme (për sa i përket numrit të pupullsisë): tre rrethe të mëdhenj (Shkodër, Vlorë, Korçë), dy të mesëm (Mat, Kavajë) dhe një rreth i vogël (Peqin).