slogan7-al

Si mund të regjistroj kreditet e marra nga aktivitete të zhvilluara në distance (on-line)

Për të regjistruar kreditet e marra nga aktivitete të zhvilluara në distancë (on-line) nga ofrues të huaj duhet të paraqisni pranë QKEV-së certifikatën që keni përfituar, si dhe programin e detajuar në orë të aktivitetit. QKEV ruan në dosjen tuaj kopjen e certifikatës origjinale, ndërkohë që këtë të fundit e mbani ju. Ndërsa për aktivitete në distance (on-line) të akredituara nga QKEV kreditet regjistrohen nga listat e sjella nga ofruesit. Afatet e dorëzimit të dokumentacionit janë të njëjta me ato më sipër.