slogan7-al

Sa kredite përfiton punimi i një posteri ose abstrakti ?

Një abstrakt ose poster i botuar në librin përmbledhës të abstrakteve të një aktiviteti (konference, kongres etj.) të zhvilluar jashtë vendit, në rastin kur profesionisti nuk është pjesëmarrës në aktivitet, mund të përfitojë deri 20 kredite, në varësi të numrit të autorëve.

Abstrakti ose posteri i botuar në librin përmbledhës të abstrakteve të një aktiviteti të zhvilluar brenda vendit, në rastin kur profesionisti nuk është pjesëmarrës në aktivitet, mund të përfitojë deri 10 kredite si autor i parë dhe 5 kredite autorë të tjerë

Pavarësisht nga numri i abstrakteve/posterave të botuar brenda të njëjtit aktivitet, vetëm një do të vlerësohet me kredite.