slogan7-al

Çfarë është programi i certifikimit?

Programi i Certifikimit është sistemi i bazuar në cikle individuale që përputhen me lejen e ushtrimit të profesionit të lëshuar nga Urdhri profesional përkatës brenda afatit kohor të cilave profesionistët e shëndetësisë duhet të mbledhin një numër të caktuar kreditesh.

Brenda një cikli individual 5-vjeçar (nga data e lëshimit të lejes së ushtrimit të profesionit deri në përfundim të saj ), mjekët duhet të mbledhin një numër jo më të vogël se 150 kredite të edukimit në vazhdim, stomatologët dhe farmacistët e ndihmësfarmacistët 75 kredite, ndërsa infermierët e mamitë 50 kredite. Numri vjetor minimal i detyrueshëm i krediteve të edukimit në vazhdim për mjekët është 10 kredite, për farmacistët, ndihmësfarmacistët dhe stomatologët 5 kredite.