slogan7-al

Të gjithë profesionistët e shëndetësisë duhet të marrin pjesë në programin e certifikimit?

Profesionistët e përfshirë në programin e certifikimit janë: mjekët, stomatologët, farmacistët e ndihmësfarmacistët dhe infermierët e mamitë, shtetas shqiptarë dhe të huaj, që ofrojnë shërbime shëndetësore në Republikën e Shqipërisë, sipas legjislacionit në fuqi, në institucionet publike ose private të kujdesit shëndetësor parësor, dytësor dhe terciar dhe ata të institucioneve akademike shëndetësore. Profesionistët të cilët janë në pension dhe ushtrojnë profesionin. Profesionistët, të cilët punojnë me kohë të pjesshme, duhet të plotësojnë të njëjtat kritere të programit si ata që ushtrojnë profesionin e tyre me kohë të plotë.

Nuk përfshihen në program profesionistët që punojnë në administrate dhe nuk janë të pajisur me leje të ushtrimit të profesionit nga Urdhri professional përkatës. Ata profesionistë, të cilët dalin në pension brenda periudhës 5-vjeçare të ciklit individual dhe që nuk do të vazhdojnë ta ushtrojnë profesionin e tyre në sektorin privat, përjashtohen nga detyrimet e programit të certifikimit për atë cikël. Profesionistët, të cilët gjatë një viti të ciklit individual të programit ndërpresin punën për një periudhë 4-mujore ose edhe më gjatë, përjashtohen nga kërkesat e programit për atë vit.