slogan7-al

Kur dhe ku duhet ta dorëzoj formularin “Kërkesë për njohje kreditesh” ?

Formularin e “Kërkesë për njohje kreditesh” duhet ta dorëzoni një herë për çdo vit kalendarik të ciklit individual të certifikimit jo më vonë se data 15 dhjetor e atij viti. Ky formular ndodhet në web faqen e QKEV dhe quhet “Kërkesë për njohje kreditesh“ i cili pasi plotësohet mund të dorëzohet me postë ose postë elektronike pranë QKEV-së.