slogan7-al

Lektorët ose trajnerët e një aktiviteti marrin të njëjtin numër kreditesh me pjesëmarrësit?

Në rastet kur profesionisti ka marrë pjesë si lektor në një aktivitet të edukimit me kohëzgjatje më pak se një javë, atëherë kreditet, që regjistrohen, përllogariten në bazë të kohëzgjatjes së aktivitetit dhe kriterit 1 orë x 2 kredite. Në rastet kur profesionisti ka marrë pjesë si lektor në aktivitet me kohëzgjatje më shumë se një javë, atëherë kreditet, që regjistrohen, përllogariten në bazë të kohëzgjatjes së leksioneve të kryera nga lektori dhe kriterit 1 orë x 2 kredite.