slogan7-al

Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia

Titulli i aktivitetit: Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia
Data e zhvillimit: 23-25/01/2010
Vendi i organizimit: Pogradec                         
Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë Familje, menaxherë/drejtorë  të Qendrave Shëndetësore, specialistë të shëndetit publik.
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e njohurive, kapaciteteve dhe aftësive praktike të specialistëve të shëndetit publik  dhe mjekëve të familjes të rajonit të Korçës .
Kreditet: 20