slogan7-al

Të reja

Njoftim për Regjistrimin e Profesionistëve të Shëndetësisë që do t'i nënshtrohen provimit të Certifikimit !

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim njofton të gjithë mjekët, farmacistët dhe stomatologët  që në zbatim të Nenit 33 l, “Për Edukimin e Vazhdueshëm Profesional’’, të Ligjit nr. 76/2015, datë 16.7.2015, "Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërise" duhet t'i nënshtrohen provimit të certifikimit. Data e provimit do të publikohet së shpejti në faqen tonë të internetit.

Regjistrimi kryhet pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim .

Lexo më shumë...

Njoftim për Regjistrimin në Programin e Certifikimit!

Mjekë, Farmacistë, Stomatologë, Ndihmësfarmacistë, Infermierë, Mami!

Ju lutemi brenda datës 31 janar 2016 verifikoni regjistrimin tuaj në Regjistrin Kombëtar të Certifikimit sipas listave të mëposhtme. Profesionistët të cilët nuk figurojnë të regjistruar ose kanë pasaktësi në të dhënat e tyre të kontaktojnë me QKEV. Te gjithë ata profesionistë të cilët do të regjistrohen duhet të jenë te pajisur me Licencë nga urdhri profesional përkatës. Gjithashtu, të gjithë profesionistët të cilët nuk kanë licencë të vlefshme dhe figurojnë ende të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Certifikimit duhet të paraqiten pranë QKEV për të bërë çregjistrimin.

Lexo më shumë...

Njoftim për Provimin e Certifikimit të Mjekëve

Ditën e hënë, më datë 21 dhjetor 2015, ora 9.00 në Fakultetin e Mjekësisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për Mjekët sipas Specialiteteve përkatese.

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit;

Lexo më shumë...

Njoftim për Ofruesit e Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim

 

Ju bëjmë me dije se cdo Organizatë Jo-Qeveritare që dëshiron të ofrojë Aktivitete të Edukimit në Vazhdim dhe t`i akreditojë ato pranë QKEV, duhet të dëshmojë me dokumenta zyrtare, që për vitin aktual, ështe një entitet i regjistruar në Gjykatë, që ka në misionin e saj edhe edukimin e vazhdueshëm të profesionistëve të shendetësisë dhe që paguan në vijimësi tatimet përkatëse pranë organeve tatimore.

OJQ-të që nuk kanë në zotërim dokumentacion e sipërpërmendur, nuk do të pranohen nga QKEV si Ofrues të Aktiviteteve të akredituara të Edukimit në Vazhdim.

Lexo më shumë...

Njoftim për Provimin e Certifikimit të Farmacistëve

Ditën e martë, më datë 15 dhjetor 2015 në ora 12.00 tek Fakulteti i Farmacisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për Farmacistët.

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit;

Lexo më shumë...