slogan7-al

Të reja

Takimi informues mbi Programin e Certifikimit dhe Edukimin në Vazhdim

QKEV zhvilloi më 10, 26 Maj dhe 23 Qershor 2016 seminarin për certifikimin e profesionistëve të shëndetësisë dhe planifikimin institucional të aktiviteteve të edukimit në vazhdim. Ne këto takime kanë marrë pjesë drejtues të institucioneve shëndetësore të shërbimit shëndetësor parësor dhe spitalor dhe profesionistë të cilët janë të ngarkuar për ndjekjen e edukimit në vazhdim në këto institucione.Takimet kishin si qëllim njohjen e kritereve të reja të programit të certifikimit dhe procedurat e aplikimit për aktivitete institucionale.

Lexo më shumë...

Lista e mjekëve, farmacistëve dhe stomatologëve me detyrim vjetor minimal të kryer për vitin 2015!

Lista e profesionistëve që kanë përmbushur numrin vjetor minimal të detyrueshëm të krediteve të edukimit në vazhdim, për vitin 2015.

Të gjithë ata profesionistë të cilët nuk e gjejnë emrin në këtë listë të kontaktojnë QKEV.

Lista e prof me detyrim minimal te kryer per vitin 2015

Raporti i Edukimit në Vazhdim për vitin 2015

Raporti i Edukimit në Vazhdim për vitin 2015

Raport vjetor 2015

Vlerësimi i mjekëve, farmacistëve dhe stomatologëve pas Provimit të Certifikimit

Vlerësimi i mjekëve, farmacistëve dhe stomatologëve pas Provimit të Certifikimit

Mjek.pdf

Stomatolog.pdf

Farmacist.pdf

Njoftim për Ekspertët e Pavarur

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim fton të përfshihen si Ekspertë të Pavarur në vlerësimin e jashtëm të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë:

• pedagogët e brendshëm dhe të jashtëm të Universitetit të Mjekësisë, si dhe të institucioneve jopublike të arsimit të lartë të akredituara dhe licencuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit institucionalisht dhe për programin përkatës të studimit ku ata ushtrojnë aktivitetin, sipas fushës përkatëse të ekspertizës;

Lexo më shumë...