slogan7-al

Të reja

Njoftim për Regjistrimin e Profesionistëve që do t'i nënshtrohen provimit të Certifikimit !

Të gjithë mjekët, farmacistët dhe stomatologët që në zbatim të nenit 33 “Për Edukimin e Vazhdueshëm Profesional’’ të ligjit nr. 76/2015 datë 16.7.2015 "Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërise", duhet t'i nënshtrohen provimit të certifikimit, duhet të regjistrohen pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim, deri në datë 30 tetor 2015.

Kërkesës me shkrim për regjistrim duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e mëposhtëm:

Lexo më shumë...

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN E PROVIMIT TË CERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Kjo rregullore nxirret në përputhje me nenin 33 të ligjit nr. 10107, datë 30.03.2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë” dhe në zbatim të vendimit të Bordit të Edukimit të Vazhdueshëm nr.97, datë 24.02.2015 “Për provimin e certifikimit të profesionistëve të shëndetësisë”. Klikoni me poshte per te shkarkuar te plote rregulloren:

Rregullorja provimit te certifikimit

30 Prill 2015 - Afati përfundimtar për vlerësimin e përmbushjes së detyrimeve

30 Prill 2015 - Afati përfundimtar për vlerësimin e përmbushjes së detyrimeve Tiranë, 14/04/2015

Sot (14/04/2015) u zhvillua mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit (BRA) të Profesionistëve të Shëndetësisë, nën drejtimin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të urdhrave të profesionistëve të shëndetit, Universitetit të Mjekësisë, Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV), Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSh), Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë, Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKSAISh), për të diskutuar:

Lexo më shumë...

Vlerësimi i mjekëve, farmacistëve dhe stomatologëve pas Provimit të Certifikimit

Vlerësimi i mjekëve, farmacistëve dhe stomatologëve pas Provimit të Certifikimit

Mjek.pdf

Stomatolog.pdf

Farmacist.pdf