slogan7-al

Të reja

Njoftim për Provimin e Certifikimit të Stomatologëve

 Ditën e enjte, më datë 3 dhjetor 2015, ora 9.00 në Fakultetin e Stomatologjisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për Stomatologët.

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit;

Lexo më shumë...

VENDIMI I BEV MBI TARIFAT E AKREDITIMIT TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Në mbështetje të ligjit nr. 76/2015 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 10107, datë 30/03/2009 “ Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë ” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 788 datë 22/09/2015 për “Përcaktimin e Kritereve, Standardeve dhe Procedurave të Procesit të Akreditimit të Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim për Profesionistët e Shëndetësisë”, Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm,

VENDOSI:

Lexo më shumë...

NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN NË PROVIMIN E CERTIFIKIMIT

Të gjithë ata profesionistë të cilëve Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm u ka refuzuar Certifikimin (pas ankimit) për : “Mospërmbushje të kritereve të certifikimit”, duhet të regjistrohen për provimin e certifikimit pranë QKEV-së.

VENDIM I BORDIT TË EDUKIMIT TË VAZHDUESHËM PËR ANKESAT E PROFESIONISTËVE TË SHËNDETËSISË NË LIDHJE ME CERTIFIKIMIN

Vendimi Bordit mbi ankesat e Profesionisteve te Shendetesise

Ankesat

Vendim pas shqyrtimit nga QKEV