slogan7-al

Të reja

NJOFTIM PËR AKREDITIMIN E OFRUESVE TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 440 dt. 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, të gjithë ofruesit që dëshirojnë të aplikojnë për statusin e ofruesit të akredituar, duhet të dorëzojnë pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim dokumentet si më poshtë:

1. Kërkesë për akreditim. Kërkesa duhet të specifikojë llojin e akreditimit që kërkohet.

2. Statuti ligjor i ofruesit.

3. Vërtetim i pronësisë, ose kontratë shit-blerje, ose kontratë qiraje, ose kontratë dhënie në përdorim të ambientit ku ushtron aktivitetin ofruesi që do të akreditohet.

4. Listën e të gjitha vendimeve të marra nga QKEV lidhur me miratimin, refuzimin, anullimin ose rishikimin e numrit të krediteve për aktivitetet e edukimit në vazhdim të organizuara në 5 vitet e fundit nga data e aplikimit për akreditim.

5. Bilanci financiar i vitit të fundit.

6. Kontratat e punës /shërbimit /konsulencës për çdo punonjës, anëtarët e komitetit shkencor, koordinatori/ët shkencorë apo persona të tjerë që lidhen me menaxhimin e aktiviteteve te edukimit në vazhdim. Këto kontrata duhet të përfshijnë përshkrimin e punës për çdo person.

7. Lista e punonjësve e vërtetuar nga zyra e tatimeve.

8. Plani i detajuar i aktiviteteve të edukimit në vazhdim për 6 muaj deri në një vit nga data e aplikimit për akreditim të ofruesit. Plani i aktiviteteve të shoqërohet me vlerësimin e nevojave të profesionistëve për edukimin në vazhdim, sipas kategorive të tyre. 9. Pagesa e tarifës së akreditimit.

Shënim: Të gjitha dokumentet e sipërpërmendura, me përjashtim të atyre në pikat 1, 4 dhe 8, duhet të jenë të noterizuara.

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr 440 dt. 17.05.2017 “Për Përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”

Miratohet nga Këshilli i Ministrave Vendimi për “Përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 440 Për Përcaktimin e Standardeve Kritereve dhe Procedurave të Akreditimit të Ofruesve të Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim për Profesionistët e Shëndetësisë

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Prill 2017

Gjatë muajit prill 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 21 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 9 trajnime, 5 konferenca, 5 leksione dhe 2 seminare.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti "Konferenca Kombetare e Shkencave mjekesore IV", organizuar nga Universiteti i Mjekësisë Tiranë dhe Organizata Brainstorm.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në zbatimin me rigorozitet të kriterit të konfliktit të interesit, te programit të aktivitetit, si dhe standarteve te tjera te cilesise, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Mars 2017

Gjatë muajit mars 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 14 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 10 trajnime, 2 konferenca, 1 leksion dhe 1 seminar.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti "Konferencë Ndërkombëtare në Mjekësinë Laboratorike: E sotmja dhe e ardhmja në Mjekësinë Laboratorike”", organizuar nga Kolegji Universitar Logos, Tiranë.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në zbatimin me rigorozitet të kriterit të konfliktit të interesit, te programit të aktivitetit, si dhe standarteve te tjera te cilesise, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.