Të reja

Përmirësohet kuadri ligjor i sistemit të Edukimit në Vazhdim për profesionistët e shëndetësisë.

Në dt. 22. 09. 2015 u miratuan nga Këshilli i Ministrave dy vendime të rëndësishme për funksionimin e sistemit të edukimit në vazhdim në Shqipëri:

1.Vendim i Këshillit të Ministrave dt. 22.09.2015 nr.788 për Përcaktimin  e Kritereve, Standardeve dhe Procedurave të Procesit të Akreditimit të Aktivitetetve të Edukimit në Vazhdim për Profesionistët e Shëndetësisë.

2. Vendim i Këshillit të Ministrave dt. 22.09.2015 nr.789 për Përcaktimin  e Kritereve, Standardeve dhe Procedurave të Programit të Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë.

VKM_Nr._788_Akreditimi.docx

VKM_Nr._789_Certifikimi.docx

PROGRAMET ORIENTUESE PËR PROVIMIN E RICERTIFIKIMIT

Profesionistët e shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e Programit të Ricertifikimit 2010-2014 dhe, që për pasojë, bazuar në nenin 3, pika 5 të Rregullores për organizimin e provimit të ricertifikimit janë të detyruar të kryejnë Provimin e Ricertifikimit mund të njihen me programet orientuese për këtë provim sipas fushës së specialitetit përkatës në linkun e mëposhtëm:

Programet Orientuese

Për çdo paqartësi ose pyetje që keni në lidhje me programin orientues të fushës suaj të specialitetit, mund të kontaktoni Departamentin përkatës në Universitetin e Mjekësisë.

Për tu njohur me mënyrën e organzimit të Provimit të Ricertifikimit, QKEV ka publikuar në faqen zyrtare të saj Rregulloren për organizimin e provimit të ricertifikimit.

Çdo profesionist që duhet të kryejë Provimin e Ricertifikimit ka përgjegjësinë të interesohet pranë Agjencisë Kombëtare të Provimeve për procedurat e regjistrimit, datat e provimit dhe gjithçka tjetër që lidhet me kryerjen e provimit.

Lista përfundimtare e profesionistëve që kanë përmbushur detyrimet!

Të gjthë mjekët, stomatologët dhe farmacistët që kanë përmbushur detyrimet e programit të ricertifikimit 2010-2014 mund të gjejnë emrin e tyre në linkun qe do te gjeni me poshte pasi te klikoni titullin e artikullit.

Lexo më shumë...

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN E PROVIMIT TË RICERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Kjo rregullore nxirret në përputhje me nenin 33 të ligjit nr. 10107, datë 30.03.2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë” dhe në zbatim të vendimit të Bordit të Edukimit të Vazhdueshëm nr.97, datë 24.02.2015 “Për provimin e ricertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë”. Klikoni me poshte per te shkarkuar te plote rregulloren:

rregullorja_provimit_te_certifikimit_21_shtator.doc