Të reja

Infermierët e kujdesit shëndetësor nuk kanë detyrime ndaj Programit të Ricertifikimit.

QKEV kujton edhe njëherë se infermierët që punojnë në sistemin shëndetësor nuk marrin pjesë në Programin e Ricertifikimit 2010 -2014 e për pasojë nuk kanë detyrim ligjor për të mbledhur kredite. Ata mund të marrin pjesë në aktivitete të edukimit në vazhdim që rrisin dhe përmirësojnë cilësinë e shërbimit të tyre vetëm nëse dëshirojnë.

KUJTESË

Në kuadër të mbylljes së Programit të Ricertifikimit për profesionistët e shëndetësise në fund të vitit 2014, ju kujtojmë se:

1. Të gjithë profesionistët që gjatë një viti kalendarik në periudhën 2010 – 2014, kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës për 4 muaj e më gjatë, përjashtohen nga detyrimet për vitin në fjalë.

2. Të gjithë profesionistët që kanë filluar të ushtrojnë profesionin pas vitit 2010 duhet të përmbushin detyrimet e Programit të Ricertifikimit për vitin në fjalë dhe ata pasardhës.

3. Të gjithë profesionistët që nuk kanë ofruar drejtpërdrejt shërbime shëndetësore, por kanë ushtruar funksione administrative janë të përjashtuar nga detyrimi për kohën gjatë së cilës kanë patur pozicione administrative.

4. Të gjithë mjekët, farmacistët dhe stomatologët që në periudhën 2010 – 2014 kanë kryer ose janë duke ndjekur programe universitare të akredituara(specializim, doktoraturë, master, kurs tjetër pasuniversitar), brenda ose jashtë vendit, janë të përjashtuar nga detyrimet e Programit të Ricertifikimit.

Profesionistët e kategorive të mësipërme duhet të dorëzojnë pranë QKEV-së dokumentet/vërtetimet përkatëse deri më 15 dhjetor 2014.

MJEKË, FARMACISTË DENTISTË!

Ju njoftojmë se më dt. 08/07/2014 u mblodh Bordi i Ricerifikimit dhe Akreditimit i cili vendosi për disa ndryshime në Dokumentin Rregullator të Ricertifikimit dhe Akreditimit për profesionistët e shëndetësisë.

Lexo më shumë...

Të gjitha shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË

Kujtojmë të gjithë profesionistët e shëndetësisë se shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË