Të reja

Formulari i ri i aplikimit për akreditim

QKEV njofton të gjithë ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim që duhet të plotësojnë dhe dorëzojnë versionin e ri të formularit të aplikimit për akreditim.

Lexo më shumë...

Kërkesat e Programit të Ricertifikimit

QKEV njofton se kërkesat e programit të ricertifikimin janë si më poshtë: Për farmacistët dhe dentistët numri total i krediteve të kërkuara për ciklin e parë, periudha kohore  2010 – 2014 është 100 kredite ...

Lexo më shumë...

MJEKË, FARMACISTË DHE DENTISTË!

Ju rikujtojmë që të gjithë ju që nuk keni bërë ende njohjen dhe/ose regjistrimin e krediteve të edukimit në vazhdim nga  aktivitetet e mëposhtme: leximi i literaturës shkencore (libra, artikuj, etj.) programe të të mësuarit në distancë (DVD, medscape, etj.) duke plotësuar formularin e vetëraportimit; botimet shkencore, konferenca e trajnime ...

Lexo më shumë...

Njoftim për ofruesit e aktiviteteve të përsëritura të edukimit në vazhdim

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim  ju bën me dije të  gjithë ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë se:
Për përsëritjen e aktiviteteve që janë akredituar më parë nga QKEV-ja,   çdo organizuesi i këtyre aktiviteteve ka detyrimet si me poshtë ...

Lexo më shumë...