Të reja

PROGRAMET ORIENTUESE PËR PROVIMIN E RICERTIFIKIMIT

Profesionistët e shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e Programit të Ricertifikimit 2010-2014 dhe, që për pasojë, bazuar në nenin 3, pika 5 të Rregullores për organizimin e provimit të ricertifikimit janë të detyruar të kryejnë Provimin e Ricertifikimit mund të njihen me programet orientuese për këtë provim sipas fushës së specialitetit përkatës në linkun e mëposhtëm:

Programet Orientuese

Për çdo paqartësi ose pyetje që keni në lidhje me programin orientues të fushës suaj të specialitetit, mund të kontaktoni Departamentin përkatës në Universitetin e Mjekësisë.

Për tu njohur me mënyrën e organzimit të Provimit të Ricertifikimit, QKEV ka publikuar në faqen zyrtare të saj Rregulloren për organizimin e provimit të ricertifikimit.

Çdo profesionist që duhet të kryejë Provimin e Ricertifikimit ka përgjegjësinë të interesohet pranë Agjencisë Kombëtare të Provimeve për procedurat e regjistrimit, datat e provimit dhe gjithçka tjetër që lidhet me kryerjen e provimit.

Lista përfundimtare e profesionistëve që kanë përmbushur detyrimet!

Të gjthë mjekët, stomatologët dhe farmacistët që kanë përmbushur detyrimet e programit të ricertifikimit 2010-2014 mund të gjejnë emrin e tyre në linkun qe do te gjeni me poshte pasi te klikoni titullin e artikullit.

Lexo më shumë...

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN E PROVIMIT TË RICERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Kjo rregullore nxirret në përputhje me nenin 33 të ligjit nr. 10107, datë 30.03.2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë” dhe në zbatim të vendimit të Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit nr.97, datë 24.02.2015 “Për provimin e ricertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë”. Klikoni me poshte per te shkarkuar te plote rregulloren:

Rregullore për organizimin e provimit të Ricertifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë

30 Prill 2015 - Afati përfundimtar për vlerësimin e përmbushjes së detyrimeve

30 Prill 2015 - Afati përfundimtar për vlerësimin e përmbushjes së detyrimeve Tiranë, 14/04/2015

Sot (14/04/2015) u zhvillua mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit (BRA) të Profesionistëve të Shëndetësisë, nën drejtimin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të urdhrave të profesionistëve të shëndetit, Universitetit të Mjekësisë, Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV), Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSh), Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë, Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKSAISh), për të diskutuar:

(i) ankesat e profesionistëve të shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e programit pesë-vjeçar të ricertifikimit 2010-2014;

(ii) rregulloren e provimit të ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e programit pesë-vjeçar të ricertifikimit 2010-2014;

(iii) programet orientuese për provimin e mësipërm të ricertifikimit.

Në mbledhjen e Bordit u vendos:

 Miratimi i rregullores së sipërpërmendur;

 Pranimi nga QKEV-ja i të gjithë dokumentave që provojnë kryerjen e aktiviteteve të edukimit në vazhdim nga profesionistët e shëndetësisë për periudhën 1 Janar 2010 - 31 Dhjetor 2014, do të vijojë deri më dt. 30 Prill 2015;

 Përjashtohen nga detyrimet e programit të ricertifikimit të gjithë anëtarët e komisioneve të vlerësimit të titujve akademike dhe ekspertët e oponencës;

 QKEV-ja do të hartojë listën përfundimtare të profesionistëve të shëndetësisë lidhur me përmbushjen e detyrimeve të programit të certifikimit më dt. 10 Maj 2015.