slogan7-al

Verifikim i regjistrimit

Ky shërbim ka si qëllim të regjistrojë profesionistët në programin e certifikimit. Të gjithë profesionistët e përfshirë në programin e certifikimit janë përgjegjës për regjistrimin e tyre në Regjistrin Kombëtar të Certifikimit të Profesionistëve që administrohet nga Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim (QKEV), si dhe për vërtetësinë e të dhënave të dokumentuara në dosjen e tyre individuale. Profesionisti plotëson formularin që ndodhet në web-in e QKEV dhe kjo e fundit kryen regjistrimin


Regjistrim për herë të parë

Regjistri Aktual i QKEV