slogan7-al

Kërkese për njohje kreditesh

Shërbimi i ofruar i mundëson profesionistëve të shëndetësisë të marrin informacion mbi statusin aktual të certifikimit si dhe pajisen me vërtetim. Mbi bazën e informacionit që përmban kartela e profesionistit përgatitet vërtetimi. Në rastet kur në kartelat personale nuk janë regjistruar kreditet e të gjitha aktiviteteve profesionistët plotësojnë formularët si më poshtë:


Formulari i vetëraportimit të aktiviteteve të pa akredituara

Kërkesë për njohje kreditesh për aktivitete të akredituara