slogan7-al

Aplikim për Akreditim Ofruesi

Ky shërbim ka si qëllim garantimin e standardeve dhe kritereve që duhet të plotësoje një institucion/organizatë, për të marrë statusin e ofruesit të akredituar të aktiviteteve të edukimit ne vazhdim per profesionistet e shendetesisë Nëpërmejt rritjes së cilësise së edukimit në vazhdimit për profesionistët e shëndetesisisë, nga institucione/oraganizatat e akredituara në profilet përkatëse, të cilat garantojnë cilësi dhe siguri në procesin e edukimit në vazhdim të profesionistëve të shëndetesisë, qytetarit synohet ti ofrohet një shërbim shëndetësor sa më cilësor. Përfitues mund te jenë të gjitha strukturat publike ose private, akademike ose jo akademike, fitimprurëse ose jofitimprurëse, që kanë ekspertizën dhe eksperiencën e duhur në organizimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim në fushën e shëndetësisë dhe që plotësojnë standardet e kriteret e paraqitura ne VKM 440 (shiko kuadrin ligjor)


Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 440 dt. 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, të gjithë ofruesit që dëshirojnë të aplikojnë për statusin e ofruesit të akredituar, duhet të dorëzojnë pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim dokumentet si më poshtë:

  1. Kërkesë për akreditim. Kërkesa duhet të specifikojë llojin e akreditimit që kërkohet.
  2. Statuti ligjor i ofruesit.
  3. Vërtetim i pronësisë, ose kontratë shit-blerje, ose kontratë qiraje, ose kontratë dhënie në përdorim të ambientit ku ushtron aktivitetin ofruesi që do të akreditohet.
  4. Listën e të gjitha vendimeve të marra nga QKEV lidhur me miratimin, refuzimin, anullimin ose rishikimin e numrit të krediteve për aktivitetet e edukimit në vazhdim të organizuara në 5 vitet e fundit nga data e aplikimit për akreditim.
  5. Bilanci financiar i vitit të fundit.
  6. Kontratat e punës /shërbimit /konsulencës për çdo punonjës, anëtarët e komitetit shkencor, koordinatori/ët shkencorë apo persona të tjerë që lidhen me menaxhimin e aktiviteteve te edukimit në vazhdim. Këto kontrata duhet të përfshijnë përshkrimin e punës për çdo person.
  7. Lista e punonjësve e vërtetuar nga zyra e tatimeve.
  8. Tarifa akreditimit (Fatura)


Shënim: Të gjitha dokumentet e sipërpërmendura, me përjashtim të atyre në pikat 1 dhe 4, duhet të jenë të noterizuara.