slogan7-al

Kur dhe ku duhet ta dorëzoj formularin e vetëraportimit të aktiviteteve?

Formularin e vetëraportimit duhet ta dorëzoni një herë për çdo vit kalendarik të ciklit të certifikimit jo më vonë se data 15 dhjetor e atij viti. Ky formular mund të dorëzohet me postë ose postë elektronike pranë QKEV-së.