slogan7-al

Pyetje rreth Certifikimit

Çfarë është programi i certifikimit?
Të gjithë profesionistët e shëndetësisë duhet të marrin pjesë në programin e certifikimit?
Si të regjistrohem në programin e certifikimit?
Nëse gjatë një viti unë mbledh më shumë kredite se ato të kërkuara nga programi, a më humbasin kreditet shtesë?
Si mund të informohem për gjendjen e krediteve?
Cilat janë detyrimet që duhet të përmbush gjatë ciklit të dytë?
Cilat janë detyrimet që duhet të përmbush gjatë ciklit të parë?
Si mund të marr informacion për aktivitetet që zhvillohen në lidhje me fushën e specialitetit tim?
A është e mundur të njoftohem në kohë për një aktivitet që dua të ndjek dhe nëse ky aktivitet është i akredituar apo jo?
Si do të informohem për numrin e krediteve që ka ky aktivitet?
Si ta kuptoj nëse mundem të marr pjesë apo jo në një aktivitet të akredituar dhe shpallur në faqen e QKEV-së?
Unë jam mjek i përgjithshëm. Duke qenë se aktivitetet zhvillohen kryesisht në lidhje me specialitete të ndryshme, si mund të përzgjedh aktivitetet ku të marr pjesë?
Si mund të regjistroj kreditet e marra në një konferencë, seminar ose trajnim?
Kur dhe ku duhet ta dorëzoj formularin e vetëraportimit të aktiviteteve?
Si mund të regjistroj kreditet e marra nga aktivitete të zhvilluara jashtë vendit?
Sa kredite përfiton punimi i një posteri ose abstrakti ?
A njihen kreditet e përfituara nga kurset pasuniversitare, programet master e doktoraturë?
Lektorët ose trajnerët e një aktiviteti marrin të njëjtin numër kreditesh me pjesëmarrësit?
Nëse marr pjesë në një aktivitet të akredituar dhe konstatoj që cilësia është e dobët, a ka diçka që mund të bëj si profesionist?