slogan7-al

Nëse aktiviteti që ofroj, financohet nga një firmë farmaceutike, si të realizoj promovimin farmaceutik pa shkaktuar konflikt interesi?

Në një rast të tillë, çdo material apo aktivitet promovues është i lejuar për aq kohë sa paraqitet apo zhvillohet jashtë mjedisit ku zhvillohet aktiviteti edukues dhe jashtë programit të tij. Përdorimi i satelit-simpozium është një mënyrë e mirë për të shmangur konfliktin e interesit.