slogan7-al

Gjatë prezantimeve shkencore shpeshherë është e domosdoshme të përmenden emrat e medikamenteve si pjesë e trajtimit të sëmundjeve të ndryshme. Si mund të evitohet konflikti i interesit në këtë rast?

Sigurisht që përdorimi i emrave të medikamenteve është i pashmangshëm në shumë prej temave mjekësore të prezantuara në aktivitete të edukimit në vazhdim. Bëni kujdes që të përdoret vetëm emri generik dhe jo emri tregtar i medikamentit.