slogan7-al

Sa kohë përpara zhvillimit të një aktiviteti duhet të aplikojmë për akreditim?

Të gjithë ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim duhet të dorëzojnë dosjen e aplikimit pranë QKEV-së jo më vonë se 45 ditë përpara datës së zhvillimit të aktivitetit. Për shembull,  për një aktivitet që planifikohet të zhvillohet në datën 25 korrik, aplikimi duhet të bëhet brenda datës 10 qershor.