Publikime

Training needs assessment of public health care management teams in Albania

11-vleresimi-i-nevojave-te-menaxhereve-qsh-sTraining needs assessment of public health care management teams in Albania

Plani Strategjik 2012-2014 i Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim

broshure-fund-1PLANI STRATEGJIK 2012-2014 I QENDRËS KOMBËTARE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

Ky dokument i miratuar nga Ministri i Shëndetësisë në maj 2012 është një udhërrëfyes për veprimtarinë e QKEV-së në periudhën kohore 2012 – 2014. Në të gjenden të shprehura prioritetet kryesore të QKEV-së bazuar në misionin dhe mandatin e saj si dhe çështje strategjike me të cilat do të përballet QKEV në këtë periudhë 3-vjeçare.

Udhëzues mbi Programin e Ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë

udhezuesi-i-ricertifkimit-formatuar-1UDHËZUES MBI PROGRAMIN E RICERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Një nga sfidat më të rëndësishme të reformës së sistemit shëndetësor shqiptar është përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Ky përmirësim është i lidhur ngushtë me zhvillimin e burimeve njerëzore në sektorin e shëndetësisë. Në këtë kontekst po ngrihet dhe zhvillohet një sistem i edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë, në mënyrë që ata të përmbushin me sukses funksionet e tyre në ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të popullatës.

Udhëzues për procedurat dhe kriteret e akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim

05-udhzues-pr-procedurat-dhe-kriteret-e-akreditimitUDHËZUES  PËR  PROCEDURAT  DHE  KRITERET  E  AKREDITIMIT  TË AKTIVITETEVE  TË  EDUKIMIT  NË  VAZHDIM

Ky udhëzues ka për qëllim të njohë ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim të profesionistëve të shëndetësisë, me procedurat, kriteret dhe standardet e kërkuara nga Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim (QKEV), për të kryer akreditimin e këtyre aktiviteteve. Akreditimi është procesi i vlerësimit dhe njohjes së krediteve të një aktiviteti nga një institucion akreditues.

Udhëzues për vlerësimin e brendshëm të aktiviteteve të edukimit në vazhdim

06-dhzues-per-vleresimin-e-brendshemUDHËZUES PËR VLERËSIMIN E BRENDSHËM TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

Ky udhëzues është hartuar për t’u ardhur në ndihmë ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim, për të raportuar procesin e vlerësimit të brendshëm të aktiviteteve që kanë planifikuar. Vlerësimi i brendshëm kryhet nga vetë institucioni ofrues i aktivitetit të edukimit në vazhdim dhe shërben si bazë për vlerësimin e jashtëm.