slogan7-al

Publikime

UDHËZUES MBI PROGRAMIN E RICERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Udhezues-mbi-Programin-Certifikimit161116-1Udhëzues mbi Programin e Ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë

UDHËZUES PËR PROCEDURAT DHE KRITERET E AKREDITIMIT TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

broshure-fund-1UDHËZUES PËR PROCEDURAT DHE KRITERET E AKREDITIMIT TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

Ky dokument i miratuar nga Ministri i Shëndetësisë në maj 2012 është një udhërrëfyes për veprimtarinë e QKEV-së në periudhën kohore 2012 – 2014. Në të gjenden të shprehura prioritetet kryesore të QKEV-së bazuar në misionin dhe mandatin e saj si dhe çështje strategjike me të cilat do të përballet QKEV në këtë periudhë 3-vjeçare.

UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E BRENDSHËM TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

Udhezues-vlerësimi-ktivitetetesh161116-3UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E BRENDSHËM TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

Një nga sfidat më të rëndësishme të reformës së sistemit shëndetësor shqiptar është përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Ky përmirësim është i lidhur ngushtë me zhvillimin e burimeve njerëzore në sektorin e shëndetësisë. Në këtë kontekst po ngrihet dhe zhvillohet një sistem i edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë, në mënyrë që ata të përmbushin me sukses funksionet e tyre në ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të popullatës.

Training needs assessment of public health care management teams in Albania

TRAINING NEEDS ASSESSMENT OF PUBLIC HEALTH CARE MANAGEMENT TEAMS IN ALBANIA

Plani Strategjik 2012-2014 i Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim

PLANI STRATEGJIK 2012-2014 I QENDRËS KOMBËTARE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM