Publikime

Training needs assessment of public health care management teams in Albania

11-vleresimi-i-nevojave-te-menaxhereve-qsh-sTraining needs assessment of public health care management teams in Albania

Plani Strategjik 2012-2014 i Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim

broshure-fund-1PLANI STRATEGJIK 2012-2014 I QENDRËS KOMBËTARE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

Ky dokument i miratuar nga Ministri i Shëndetësisë në maj 2012 është një udhërrëfyes për veprimtarinë e QKEV-së në periudhën kohore 2012 – 2014. Në të gjenden të shprehura prioritetet kryesore të QKEV-së bazuar në misionin dhe mandatin e saj si dhe çështje strategjike me të cilat do të përballet QKEV në këtë periudhë 3-vjeçare.

Dokumenti rregullator për ricertifikimin e profesionistëve të shëndetësisë

Dokumenti-Regullator-Ricertifikimi-ribotim-2-061212DOKUMENTI  RREGULLATOR  PËR  RICERTIFIKIMIN E PROFESIONISTËVE TË SHËNDETESISË

Ky dokument ka për qëllim të ofrojë një kuadër rregullator për ngritjen e sistemit dhe zbatimin e programit të ricertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë. Procedurat, kriteret dhe standardet e parashikuara në këtë dokument i referohen sistemit të ricertifikimit të mjekëve, stomatologëve dhe farmacistëve që ushtrojnë profesionin e tyre në Republikën e Shqipërisë.

Dokumenti rregullator për akreditimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë

Dokumeti-Regullator-Akreditimi-ribotim-2-061212DOKUMENTI RREGULLATOR PËR AKREDITIMIN E AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Ky dokument ka për qëllim të ofrojë një kuadër rregullator për sistemin e akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim të profesionistëve të shëndetësisë. Dokumenti Rregullator është hartuar bazuar në standardet ndërkombëtare të cilësisë së edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë, të publikuara nga QKEV, të cilat kanë për qëllim të orientojnë Sistemin e Akreditimit drejt ndryshimeve dhe përmirësimeve të vazhdueshme.

Udhëzues mbi Programin e Ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë

udhezuesi-i-ricertifkimit-formatuar-1UDHËZUES MBI PROGRAMIN E RICERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Një nga sfidat më të rëndësishme të reformës së sistemit shëndetësor shqiptar është përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Ky përmirësim është i lidhur ngushtë me zhvillimin e burimeve njerëzore në sektorin e shëndetësisë. Në këtë kontekst po ngrihet dhe zhvillohet një sistem i edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë, në mënyrë që ata të përmbushin me sukses funksionet e tyre në ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të popullatës.