slogan7-al

Publikime

UDHËZUES MBI PROGRAMIN E RICERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Udhezues-mbi-Programin-Certifikimit161116-1Udhëzues mbi Programin e Ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë

UDHËZUES PËR PROCEDURAT DHE KRITERET E AKREDITIMIT TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

broshure-fund-1UDHËZUES PËR PROCEDURAT DHE KRITERET E AKREDITIMIT TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E BRENDSHËM TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

Udhezues-vlerësimi-ktivitetetesh161116-3UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E BRENDSHËM TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

Training needs assessment of public health care management teams in Albania

TRAINING NEEDS ASSESSMENT OF PUBLIC HEALTH CARE MANAGEMENT TEAMS IN ALBANIA

Plani Strategjik 2012-2014 i Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim

PLANI STRATEGJIK 2012-2014 I QENDRËS KOMBËTARE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM