slogan7-al

Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës.

Titulli i aktivitetit: Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës.
Data e zhvillimit: Prill-Dhjetor 2010
Vendi i organizimit: Drejtoritë Rajonale të Shëndetit Publik në 12 Qarqe
Organizatori/ofruesi: Qendra Kombëtare për Studime Sociale
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë gjinekologë, mjekë të familjes, mjekë të urgjencës, infermierë, mami.
Qëllimi i aktivitetit: Përmirësimi i cilësisë dhe efiçencës së shërbimeve shëndetësore ndaj viktimave të dhunës me bazë gjinore nëpërmjet rritjes së  kapaciteteve të shëndetësisë, veçanërisht profesionistëve të shëndetit, klinikave të planifikimit familjar, spitaleve, qendrave  shëndetësore për të ofruar informacion, konsultime mbështetje mjekësore dhe ligjore për viktimat e dhunës.
Kreditet: 10